Code xóa toàn bộ ảnh

Không xóa được ảnh bìa, ảnh đại diện, ảnh được tag

Nhập token của bạn: Tìm cách lấy token trong nhóm J2Team Community

Chọn đối tượng bạn muốn xoá ảnh

Chọn trang muốn xoá

Chọn nhóm muốn xoá

Đang xoá (hãy kiên nhẫn đợi vì chạy từ từ cho chắc)